Zoeken
 ALGEMENE VOORWAARDEN, VRAGEN EN KLACHTEN

Vestigingsadres:
In verband met emigratie is onderstaande locatie vervallen.
Burdineweg 6 - 9078 PW Oude Bildtzijl Friesland
K.v.K. nr. te Leeuwarden 01172883

1.Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De voorwaarden worden vastgesteld door passievoordieren.nl en heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen.

2.Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

3.Consulten
Consulten zijn op aanvraag van een cliënt. Wanneer een consult of een behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, is passievoordieren.nl hier niet verantwoordelijk voor. Geen enkel consult vervangt de reguliere geneeswijze. De consulten hier zijn bedoeld ter aanvulling op de reguliere of andere natuurgeneeswijzen.

4.Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Dit geldt voor levering van goederen en/of diensten.

5.Levering van goederen en diensten
Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen van deze zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

6.Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van Passie voor dieren is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Het verblijf op en om het terrein van Passie voor dieren en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter/Cursist.      Het nemen van een les/en of dienst geschiedt op eigen risico. De Ruiter is ten alle tijden verplicht tot het dragen van een veiligheidscap, tijdens omgang met het paard. Mensen die meekomen met de Ruiter vallen onder diens verantwoordelijkheid en dienen zich aan onze regels te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen of schade, toegebracht aan derden. Passie voor dieren is ten opzichte van de Ruiter/Cursist en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter/Cursist van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Passie voor dieren gegeven.

Passie voor Dieren kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vermeende negatieve effecten die door de klant worden beoordeeld als zijnde een gevolg van een les en/of dienst. De aansprakelijkheid van Passie voor dieren is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door Passie voor dieren afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt.

7.Annulering door cliënt
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder Passie voor dieren) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Passie voor dieren) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van Passie voor dieren gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van
€ 22,70, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

8.Annulering door passievoordieren.nl
Bij annulering door passievoordieren.nl dient eveneens de overeengekomen tijd van een consult minimaal 24 uur van te voren aan cliënt te worden door te geven. Dit wanneer er onvoorziene omstandigheden dit hebben verhinderd.

9.Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal
nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

10.Betaling
Betaling dient contant of vooraf per bank betaald te worden. De levering van goederen en diensten geschiedt tegen contante betaling bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Het verschuldigde geld  dient voor aanvang van de lessen/trainingen contant of overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: 1052.94.403 t.n.v. Passie voor Dieren te Oude Bildtzijl onder vermelding van het factuurnummer.
 
11.Wanbetaling
Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd, totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert binnen 24 uur. Bij consulten, vervallen de reeds vastgelegde consulten zo lang de kosten niet worden voldaan. Bij lessen geldt, wanneer de betaling op de 2e les niet is ontvangen zal de dienstverlening met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich het cursusgeld en/of de kosten van een privéles of advies te voldoen.

12.Prijsbepaling
De prijzen worden vastgesteld door Passie voor Dieren en zijn inclusief BTW. Passie voor Dieren heeft het recht om de prijzen te wijzigen, indien dit nodig blijkt te zijn. 

13.Extra kosten
Indien er extra kosten worden gemaakt (bijvoorbeeld reiskosten) door passievoordieren.nl, zijn deze uiteraard voor rekening van de cliënt.

14.Geschillen
Op de overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van Passie voor dieren/houder van de trimsalon, is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.


  
Passie voor Dieren
Balance & Care for Animals

Waar het welzijn van uw dier voorop staat!
Westoverledingen +31 (0)6-105 65 852